งานการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง โดยแต่ละตำแหน่งสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินตามแบบตัวอย่าง เพื่อจัดทำแบบประเมินผลพร้อมตัวชี้วัด เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
   
  เอกสารแนบ:  
 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.กะฮาด รอบที่ 1/2560  
   ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
   ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
       
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบที่ 1/2560  
   ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป)
   ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
       
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ  
   ตัวอย่างแบบประเมินตามตำแหน่ง  
   คู่มือสมรรถนะ  
   พจนานุกรมสมรรถนะ  
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
   ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์รายตำแหน่ง  
 

 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559

     เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งที่เป็นประเภทตามลักษณะงาน
   หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 8 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง