คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

     
 
 
  นายจรุญ พรประไพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
 
     
นางวาลี ผาสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
  นางทองปั่น มณีรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
     
 
 
  นางสาวนริศรา โพธิ์นอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด