คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

     
 
 
  นายจรุญ พรประไพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
 
     
นางวาลี ผาสุข
รองนายก อบต.กะฮาด
  นางทองปั่น มณีรัตน์
รองนายก อบต.กะฮาด
     
 
 
  นายวรวิทย์ ศรีสงคราม
เลขานุการนายก อบต.