สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

     
 
 
  นายจำรัส จันทร์เรือง
ประธานสภา อบต.กะฮาด
 
     
นายประทีป เวชสัสถ์
รองประธานสภา อบต.กะฮาด
  นายวิษณุ ตันวิเศษ
เลขานุการสภา อบต.กะฮาด
     
นายเพลิน ท้องโคกสูง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายอานนท์ ศรีวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
น.ส.สวรรยา เทพันดุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
     
นายสมาน ประจิมนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายหนู ฆ้องนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายวีระ จันสายออ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
     
นายระยอง ทองสาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายธณวัฒณ์ จิตรมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นางวันเพ็ญ พรมมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
     
นายธณวัฒณ์ จิตรมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายณรงค์ จิตมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสาวสมัคร ปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
     
 
ชัยณรงค์ ภูมิพิทักษ์พงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 

นายประสิทธิ์ กัยนคร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

     
 
นายมานิตย์ ภูมิพงศ์บริรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
  นายบุญเรียง แก้วลิ้นไม้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10