สำนักปลัด

     
ชื่อ: นายวิษณุ ตันวิเศษ
ตำแหน่ง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

งานบริหารทั่วไป

ชื่อ: นางสุพรรณวดี ลีรัตนมงคล
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
     
ชื่อ: น.ส.กันยาภรณ์ ฮะเติ้ง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
     
ชื่อ: นางสาวบุหงา เนียนสันเทียะ
ตำแหน่ง: นักการ
 
     
ชื่อ: นายนัฎฐ์ชยาวัฒน์ บุญเปรี่ยม
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
 
     
ชื่อ: นายวิเชียร ชนะภัย
ตำแหน่ง: คนขับรถ
 
     
ชื่อ: นางจุฑามาศ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: แม่บ้าน
 
     
ชื่อ: นายอาคม เสือเฒ่า
ตำแหน่ง: ยาม
 
 

งานตรวจสอบภายใน

ชื่อ: นางสาวณัฐกานต์ มณีรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 
     

งานนโยบายและแผน

   
ชื่อ: น.ส.จุฑามาศ ปานกลาง
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
ชื่อ: น.ส.พัณณิตา นาหัวนิน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 

 

   
ชื่อ: น.ส.แสงฟ้า นาคขุนทด
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
     
ชื่อ: นางหทัยกาญจน์ จำเริญทิพย์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อ: นายฐิติพงษ์ จ่าเมืองฮาม

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน