นายจรูญ พรประไพ
ตำแหน่ง นายก อบต.กะฮาด
08-6258-8457
         
  นายสมนึก พรมมาก
ตำแหน่ง รองนายกฯ
08-9630-1336
         
  นางวาลี ผาสุข
ตำแหน่ง รองนายกฯ
08-1075-4235
         
  นายวรวิทย์ ศรีสงคราม
ตำแหน่ง เลขานุการนายกฯ
08-7248-0740