ที่ตั้ง ตำบลกะฮาด

 
 

สภาพทั่วไปของตำบลกะฮาด เป็นพื้นที่ดอน ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มมี แม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่เหมาะแก่การทำนา ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกพื้นที่จะเป็นที่ดอน พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ตำบลกะฮาดมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำชี
ตำบลกะฮาดมีพื้นที่ทั้งหมด มีประมาณ 37,500 ไร่ หรือประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร

 

 
  ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลละหาน - หนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
       
 

จำนวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน

 
 
หมู่ที่ 1 » บ้านกะฮาดน้อย มี 88 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 2 » บ้านท่าพุทรา มี 69 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 3 » บ้านไร่ลำชี มี 121 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 4 » บ้านหนองตาโพธิ์ มี 112 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 5 » บ้านขี้เหล็ก มี 264 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 6 » บ้านกะฮาด มี 242 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 7 » บ้านหนองกระเทือง มี 334 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 8 » บ้านท่าหว้า มี 216 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 9 » บ้านหนองไข่น้ำ มี 304 หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 10 » บ้านหนองดินดำ มี 91 หลังคาเรือน
       
 

ประชากร

 
 
มีครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน 1,841 หลังคาเรือน
  รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,871 คน
  แยกเป็นชาย จำนวน 2,880 คน
  แยกเป็นหญิง จำนวน 2,991 คน
  *หมายเหตุข้อมูลประชากร ณ เดือน มีนาคม 2559*
       
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 

» อาชีพ

   
  การประกอบอาชีพหลักของประชาชนทั้งตำบล คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย
         
 

» หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

   
  ธนาคาร - แห่ง
  โรงแรม 2 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานน้ำแข็ง) 1 แห่ง โรงสี 11 แห่ง
       
 

สภาพทางสังคม

 
 
 

» การศึกษา

   
  โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 2 แห่ง
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
         
 

» สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   
  วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
  มัสยิด - แห่ง
  ศาลเจ้า - แห่ง
  โบสถ์ - แห่ง
       
 

» สาธารณสุข

   
  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง - แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
       
 

» ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   
  สถานีตำรวจ - แห่ง
  สถานีดับเพลิง - แห่ง
     
 

การบริการพื้นฐาน

 
 
 

» การคมนาคม

       
    มีถนนลูกรัง จำนวน 57 สาย ประมาณการความยาว 68.98 กิโลเมตร
      มีถนนดิน จำนวน 26 สาย ประมาณการความยาว 24.80 กิโลเมตร
      มีถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย ประมาณการความยาว 10.33 กิโลเมตร
      มีถนน คสล. จำนวน 26 สาย ประมาณการความยาว 6.84 กิโลเมตร
               

» การโทรคมนาคม

       
    ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     - แห่ง
      สถานีโทรคมนาคมอื่น     - แห่ง
      ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     12 ตู้
      สถานีวิทยุชุมชน     1 แห่ง (สถานีวิทยุชุมชนบ้านหนองดินดำ หมู่ 10)
      หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   10 แห่ง
               

» การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)

       
      จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ประมาณ 1,500 ครัวเรือน
               

» แหล่งน้ำธรรมชาติ

       
      ลำคลอง, ลำห้วย     7 สาย
      บึง, หนองและอื่น ๆ     11 แห่ง
      สระน้ำ     5 แห่ง
               

» แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       
      ทำนบ     1 แห่ง
      บ่อน้ำตื้น     - แห่ง
      บ่อโยก     - แห่ง
      อื่นๆ     - แห่ง
       
 

ข้อมูลอื่น ๆ

 
 

» 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

    1 แห่ง   (บึงกะฮาด) พื้นที่ 828 ไร่
             

» 

มวลชนจัดตั้ง

        
    ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 50 คน
    ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน
    กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  - รุ่น - คน
    อื่นๆ        
       
 

ศักยภาพในตำบล

 
 

» 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

     ่
   

จำนวนบุคลากร

     
    ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 15 คน  
    ตำแหน่งในกองคลัง 6 คน  
    ตำแหน่งในกองช่าง 6 คน  
    ตำแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7 คน  
    ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 2 คน  
           

» 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     ่
   

การรวมกลุ่มของประชาชน

     
    อำนวยกลุ่มของประชาชน 20 กลุ่ม  
           
    แยกประเภทกลุ่ม      
    กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน 10 กลุ่ม  
    กลุ่มออมทรัพย์ 10 กลุ่ม  
    กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม  
           
   

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

     
    ตำบลกะฮาด มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี จำนวน 5 หมู่บ้าน ทำให้มีการนำน้ำจากแม่น้ำชีมา ทำการเกษตร เช่น ทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ทำสวนไม้ดอก ไม้ผล และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติอีกคือ บึงอ้อ บึงกะฮาด บึงละหานลูกนก หนองขี้เหล็ก หนองตะเลิงตะลอด แหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้จึงเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับราษฎรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีลำห้วยอีกหลายสาย เช่น ห้วยหินดาษ ห้วยดินดำ ห้วยนกตากลุ่ม เหล่านี้เป็นต้น