ตำบลกะฮาดแยกมาจากตำบลตาเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2512 เนื่องจากตำบลตาเนินเป็นตำบลใหญ่ มีหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องแยกออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จึงตั้งเป็นอีก 1 ตำบล เริ่มตั้งเป็นตำบลกะฮาด มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ต่อมาจึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีกจนปัจจุบัน ตำบลกะฮาดมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน คือ
      หมู่ที่ 1 บ้านกะฮาดน้อย
      หมู่ที่ 2 บ้านท่าพุทรา
      หมู่ที่ 3 บ้านไร่ลำชี
      หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาโพธิ์
      หมู่ที่ 5 บ้านขี้เหล็ก
      หมู่ที่ 6 บ้านกะฮาด
      หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระเทือง
      หมู่ที่ 8 บ้านท่าหว้า
      หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ
      หมู่ที่ 10 บ้านหนองดินดำ
       
  ตราสัญลักษณ์ อบต.กะฮาด