วิสัยทัศน์

   
  "พัฒนาทุกตำบลทุกภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม"
       
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 
  1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม
  4. ส่งเสริมเกษตรกรรมให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
  5. ส่งเสริมสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันยาเสพติด
  7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพและทั่วถึง
  8. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. สังคมปลอดยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล
  10. พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง
  11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้คงอยู่และยั่งยืน
  12. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน