สำนักปลัด

   
  มีภาระหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกิจการสภา การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
       
 

»

งานบริหารทั่วไป

  ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ
  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
  งานการพัฒนาบุคคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
  งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
  งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
  งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ
  เป็นผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริหารด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา
  งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่างๆ
  งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
  งานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติ
  งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง
  งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนยานพาหนะและติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนด
  งานเกี่ยวกับการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ
  งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานเกี่ยวกับการเปิดปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานพัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

»

งานแผนงานและงบประมาณ

  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมอบหมาย
     

»

งานกฎหมายและคดี

  จัดทำร่างข้อบัญญัติตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
  งานดำเนินการรับ
  ดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  ร้องทุกข์
  งานดำเนินการทางคดีเพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล ก่อนการบังคับใช้
  งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  งานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     

»

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
  งานกู้ภัยต่างๆ
  งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

  หลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักการสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ควรคำนึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องนำมาวางเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรร่วมกับประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
   
 
  1. หลักนิติธรรม คือ การออกหรือตราข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อถือใช้กับประชาชนในเขตการปกครองนั้น ๆ
  2. หลักคุณธรรม คือ การยืดมั่นในความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมถึง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. แสดงต่อการรับผิดชอบต่อประชาชน เช่น มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่ลำเอียงทุจริต
  3. หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจต่อการดำเนินงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของ อบต.ได้
  4. หลักการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็น ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและเปิดให้เข้าร่วมตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการหรือไต่สวนสาธารณะ การทำประชาพิจารณ์งานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งหลักการนี้เป็นหัวใจของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. หลักความรับผิดชอบ คือ องค์กรจะต้องคำนึงถึงหลักการความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ต้องรับผิดชอบภายใต้อำนาจหน้าที่รัฐได้กำหนดให้และต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับประชาชนและสังคมในด้านความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ
  6. หลักแห่งความคุ้มค่า (หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล) คือ การที่องค์กรจะต้อง รู้จักคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลของการกระทำ เช่น การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความเหมาะสมกับราคา และผลของเนื้องานที่ได้รับเพราะหากไม่มีหลักความคุ้มค่า ความเสียหายของการใช้จ่ายงบประมาณจะเกิดขึ้นต่อตัวประชาชน
   
  จะเห็นได้ว่าหลักธรรมาภิบาล คือ หลักการที่ปกป้องผลประโยชน์ของภาคประชาชนโดย อบต. หรือ ผู้บริหารและข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงหลักดังกล่าวผลที่ได้รับจะนำซึ่งความสุขของพี่น้อง ประชาชนและองค์กรจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนตลอดไป