ส่วนโยธา

   
  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานกิจการประปาของ อบต. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
       
 

ทำไมต้องขออนุญาต

   
  หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมต้องขออนุญาต ในเมื่อเป็นการกระทำในที่ดินของตนเอง ที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องน่าจะทำการใด ๆ ก็ได้ตามสิทธิ์ แต่ถ้าทุกคนทำอย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบในสังคม ไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทไม่รู้จักจบสิ้น รัฐบาลจึงต้องออกพระราชบัญญัติ (พรบ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ที่เป็นกฎหมายหลัก และออกกฎกระทรวงเป็นกฎหมายรองที่มีรายละเอียด ครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทุกประเภท
 
  ต้องทำอย่างไรเมื่อจะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคาร หรือกระทำในสิ่งอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ให้เจ้าของหรือผู้ที่รับมอบอำนาจ รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ;
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก., สค.1 ถ่ายสำเนา หน้าหลังเท่าฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
  แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด
  แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด
  กรณีก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ปลูกสร้างมาแสดงด้วย
   
  หมายเหตุ อาจมีเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงาน (เอกสารทุกแผ่นเซ็นรับรองสำเนาด้วย) ในกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
   

»

การขุดดิน และถมดิน

  ผู้ใดที่ประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากพื้นที่ดินเดิมเกิน 3 เมตร หรือมีปากบ่อดินเกิน หนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ และมีการถมดินที่มีความสูงของเนินดินที่ถมเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินที่ถมไม่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน) ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
     
  ต้องทำอย่างไรบ้างในการขุดดินและถมดิน
  จัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ดังต่อไปนี้
  1. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะขุดดิน
  3. แผนผังแสดงเขตที่ดิน (โฉนดที่ดิน, นส.3 ก หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์) หรือแผนผังเขตที่ดินข้างเคียง
  3. รายการประกอบที่ว่าไว้ตามกฎหมายการขุดดิน ถมดิน (ม.6) ว่าด้วย
    - บริเวณห้ามขุดดิน ถมดิน
    - ความลาดเอียง ความลึก ความสูง ขนาดของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อ ดิน หรือเนินดิน ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
    - วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
    - การให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
    - หลักเกณฑ์, วิธีการเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน
  4. วิธีการขุดดิน และถมดิน
  5. ระยะเวลาของการขุดดิน
  6. ชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  7. ที่ตั้งสำนักงาน
  8. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด (เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น)