วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.กะฮาด ได้จัดประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันนี้ วันที่ 7 กรกฏาคม 2559 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลกะฮาด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อพญาแลประดิษฐานที่แท่นอนุสาวรีย์ ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และร่วมต้อนรับนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นประธานในพิธี..
วันนี้ วันที่ 23 มิย.59 เวลา 09.00น.นายวิษณุ ตันวิเศษ ปลัดอบต.กะฮาด ประชุมข้าราชการ พนักงาน อบต.กะฮาดจากบัญชา ผวจ.ชย.เรื่องผู้บริหารและปลัดอบต.ประพฤติมิชอบในการปฎิบัติราชการเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้พนักงาน ข้าราชการทราบแลุะกำชับไม่ให้มีเรื่องดั่งกล่าวขึ้นอีก
วันนี้ 23 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก จึงได้จัดพิธีไหว้ครูให้เด็ก ๆ 1.เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็ก 2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู (เจ้าหน้าที่) เด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้น และประดับตกแต่งพานไหว้ครูอย่างสวยงาม
วันนี้ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2559
วันนี้ 16 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระเทือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู และระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอน และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระเทือง จึงได้จัดพิธีไหว้ครูให้เด็ก ๆ 1.เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็ก 2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู (เจ้าหน้าที่) เด็ก ๆ สนุกสนานและตื่นเต้นกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้น และประดับตกแต่งพานไหว้ครูอย่างสวยงาม
วันนี้ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กะฮาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบลกะฮาด จัดกิจกรรมปลูกป่า โดยปลูกต้นทางกวาวและต้นเหลืองปรีดียาธรรอบๆ ริมบึงกะฮาด ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอเนินสง่าเป็นประธานในพิธีเปิดฯ
อำเภอเนินสง่าจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดบ้านหนองกระเทือง ม.7 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 06.30 น. โดยมีนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอเนินสง่าและหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.กะฮาด ร่วมกับชาวบ้านขี้เหล็ก ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายเพลพระ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ (บ้านขี้เหล็ก) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2559 โดยร่วมบริจาคกองบุญถวายองค์เจ้าพ่อพญาแล เป็นจำนวนเงิน 7,360 บาท และร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มและผลไม้ระหว่างทางขบวนแห่บายศรีฯ

หน้า     1 : 2 : 3 : 4