งานนโยบายและแผน อบต.กะฮาด ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนฯ ออกพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตตำบลกะฮาด ในระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 นางอัจจิมา จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ตำบลกะฮาด ดูสถานที่ก่อสร้างฝายหินทิ้ง บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและความเดือดร้อนของประชาชน และจุดท่อส่งน้ำ บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดจัดอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลกะฮาด ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อบต.กะฮาด โดยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเนินสง่า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคณะวิทยากร นำโดยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดอบรมโครงการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกะฮาด ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด โดยนายจรุญ พรประไพ นากยองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ และคณะวิทยากรดำเนินการจัดอบรมจากโรงพยาบาลเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล โรงเรียนเนินสง่าวิทยา และ กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมกิจกรรมโครงการ อบต.ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยร่วมกันปลูกป่า (ไม้พะยูง) ณ ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน บ้านกะฮาด ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
อบต.กะฮาดร่วมกับโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบฯ 2558 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ วัดบ้านกะฮาด ตำบลกะฮาด. อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
รองนายกรัฐมนตรี(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านหนองตาโพธิื หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องภัยแล้งของตำบลกะฮาด โดยการต้อนรับของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส่วนราชการอำภอเนินสง่า และพี่น้องชาวตำบลกะฮาด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะฮาด ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก ประจำปี 2558 ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการฯ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. อบต.กะฮาด นำโดยนายจรุญ พรประไพ และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพี่น้องชาวตำบลกะฮาด ร่วมโครงการ "ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ" และเพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายผู้ว่าปั่นจักรยานชมเมือง ณ จุดรวมพล โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน้า     1 : 2 : 3 : 4 : 5