องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาด และชาวบ้านตำบลกะฮาด ร่วมแห่บายศรีงานประเพณีบุญเดือนหก ปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
อบต.กะฮาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระเทือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.กะฮาด ร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า
การแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อบต.กะฮาด ร่วมกับส่วนราชการฯ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านกะฮาด หมู่ที่ 6 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกอบต. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาด วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหมู่บ้าน จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดบ้านขี้เหล็ก ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
จัดโครงการฯ ณ วัดบ้านหนองไข่น้ำ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

หน้า     1 : 2 : 3 : 4 : 5