โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต.กะฮาด ร่วมถวายเทียน ณ วัดประจำหมู่บ้านตำบลกะฮาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ตามพระราชดำรีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำเชื้อเห็ดนางฟ้า) ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาด จัดโครงการสืบสานประเพณีวันมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 56 ณ วัดบ้านหนองกระเทือง เมือวันที่ 11 เมษายน 2556
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดโครงการ "บัณฑิตน้อยสู่ความสำเร็จ ปีการศึกษา 2555 ประจำปี 2556" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
การแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
โครงการมอบเสื้อและผ้าห่มกันหนาวด้วยความห่วงใย "ต้านภัยหนาว ประจำปี 2556" องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด

หน้า    if2 2 : 3 : 4 : 5 : 6