คำสั่ง อบต.กะฮาด

 
     
  » คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร้องเรียน
  » คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตำบลกะฮาด
  » คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงทบทวนภารกิจ อบต.
  » คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
  » คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจ