พรบ. / พรก. / ระเบียบ

 
     
  » สรุประเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบลฯ
  » พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  » พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545
  » พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  » พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542
  » พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
  » ระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน 2547
  » รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  » พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
  » พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
  » พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
  » การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 2988
  » การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
  » การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
มท 0808.4/ว 2381
  » การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
มท 0808.2/ว 2879
  » การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของอปท.
มท 0808.4/ว 1562
  » ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง_เรื่อง_อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง_สำหรับนักเรียน_นิสิต_และนักศึกษา
มท 0803/ว 1062
  » มาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2)
  » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
  » หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มท 0808.4/ว 2589 ลว 3 สิงหาคม 2547
  » หลักเกณฑ์ค่าพาหนะข้ามจังหวัด มท 0808.2/ว 1654