ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ไว้จำนวน 4 สมัย และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5 – 20 มิถุนายน 2559 มีกำหนด 15 วัน นั้น ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน