ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ