ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกะฮาด ยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2560

 การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2560

 การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เดือนมกราคม - กุมภาัพันธ์ ของทุกปี
  • ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่

  • ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
  • ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย

  • ขอรับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ปภ.1) เดือน มกราคม ของทุกปี
  • ชำระภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
  •  

......ภาษีของท่านเราพัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน......

 


 

ด้วยความปรารถนาดีจาก...องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 044-109717 กด 0 อีเมล์ kahad2557@kahad.go.th