จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 (กองคลัง)

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้ออกรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการ “จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น” ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระภาษี

ขอประชาสัมพันธ์มายังท่านให้มาชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ตามวันเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)