ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560

     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560  ไว้จำนวน 4 สมัย  และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ในระหว่างวันที่   6 – 20  เมษายน  2560  มีกำหนด  15 วัน  นั้น

 
    ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่  18  เมษายน  2560  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559   ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)   และข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้   จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ