เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 ไว้จำนวน 4 สมัย และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 6 – 20 เมษายน 2560 มีกำหนด 15 วัน นั้น ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี