เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 ไว้จำนวน 4 สมัย และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีกำหนด 15 วัน นั้น ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดเพื่อรายงานฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี