ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ไว้จำนวน 4 สมัย และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2559 มีกำหนด 15 วัน นั้น ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ