เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ไว้จำนวน 4 สมัย และกำหนดเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2559 มีกำหนด 15 วัน นั้น ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาดทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี