ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560