ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมทำโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บท 6198 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

รายละเอียดตามไฟล์ประกาศฯ
<< ไฟล์ดาวน์โหลด >>