เปิดรับสมัคร...คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะฮาด

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

จากสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะฮาด

เปิดรับสมัคร...คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน อบต.กะฮาด

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  8 กันยายน 2560 

สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กะฮาด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 044-109717 กด 0

 

ด้วยกองสวัสดิการ อบต.กะฮาด มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับ

มติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2553 เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ทาง อบต.กะฮาด

จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ภายใต้หลักการที่ว่า

"เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(ทร.14) ในเขตพื้นที่ อบต.กะฮาด

2. อายุไม่เกิน 25 ปี

3.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. แบบลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม (สดย.03.1) สามารถขอรับได้ที่ กองสวัสดิการ

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

 

สามารถสมัครได้ที่กองสวัสดิการ อบต.กะฮาด มาขอยื่นแบบลงทะเบียนแสดงตนในการเข้าร่วม (สดย.03.1) ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560

 

ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044-109717 กด 0