ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ