แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

 
  » ประกาศ อบต.กะฮาด เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
  » บทที่ 1 ถึง บทที่ 3  
  » บทที่ 4  
    แบบ ผ 01  
  » ผ 01 (ด้านการพัฒนาสังคม)ยุทธ 5 (5.1)  
  » ผ 01 (ด้านการพัฒนาสังคม)ยุทธ 5 (5.2)  
  » ผ 01 (ด้านการพัฒนาสังคม)ยุทธ 5 (5.3)  
  » ผ 01 (ด้านการพัฒนาสังคม)ยุทธ 5 (5.4)  
  » ผ 01 (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ) ยุทธ 6 (6.1)  
  » ผ 01 (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ) ยุทธ 6 (6.2)  
  » ผ 01 (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ) ยุทธ 6 (6.3)  
  » ผ 01 (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ) ยุทธ 6 (6.4)  
  » ผ 01 (ด้านการศึกษา)ยุทธ 4 (4.1)  
  » ผ 01 (ด้านการศึกษา)ยุทธ 4 (4.2)  
  » ผ 01 (ด้านการศึกษา)ยุทธ 4 (4.3)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.1)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.2)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.3)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.4)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.5)  
  » ผ 01 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ยุทธ 3 (3.1)  
  » ผ 01 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ยุทธ 3 (3.2)  
  » ผ 01 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)ยุทธ 3 (3.3)  
  » ผ 01 (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)ยุทธ 2 (2.1)  
  » ผ 01 (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)ยุทธ 2 (2.2)  
  » ผ 01 (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)ยุทธ 2 (2.3)  
  » ผ 01 (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)ยุทธ 2 (2.4)  
       
    แบบ ผ 01 เกินศักยภาพ  
  » ผ 01 (ด้านการศึกษา)ยุทธ 4 (4.3)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.1)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.2)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.3)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.4)  
  » ผ 01 (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ยุทธ 1 (1.5)  
  » ผ 01 (ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)ยุทธ 2 (2.2)  
       
  » แบบ ผ 02  
  » แบบ ผ 03  
  » แบบ ผ 03 เกินศักยภาพ  
     
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

 
  » หน้าปก  
  » ส่วนที่ 1-5  
  » บัญชีสรุปโครงการ ปี พ.ศ.2555-2557  
  » รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  
  » ส่วนที่ 6  
       
     
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)

 
  » หน้าปก  
  » ส่วนที่ 1-5  
  » บัญชีสรุปโครงการ ปี พ.ศ.2554-2556  
  » รายละเอียดกิจกรรมโครงการ  
  » ส่วนที่ 6  
  » ภาคผนวก