ควบคุมภายใน ปี 2554

     

ส่วนการคลัง

  »  แบบ ปย. 1 ส่วนการคลัง
  »  แบบ ปย. 2 ส่วนการคลัง
  »  แบบ ปย. 3 ส่วนการคลัง
  »  แบบติดตาม ปย. 3 ส่วนการคลัง
  »  แบบ ปม. ส่วนการคลัง
     

ส่วนการศึกษา

  »  แบบ ปย. 1 ส่วนการศึกษา
  »  แบบ ปย. 2 ส่วนการศึกษา
  »  แบบ ปย. 3 ส่วนการศึกษา
  »  แบบติดตาม ปย. 3 ส่วนการศึกษา
  »  แบบ ปม. ส่วนการศึกษา
     

ส่วนโยธา

  »  แบบ ปย. 1 ส่วนโยธา
  »  แบบ ปย. 2 ส่วนโยธา
  »  แบบ ปย. 3 ส่วนโยธา
  »  แบบติดตาม ปย. 3 ส่วนโยธา
  »  แบบ ปม. ส่วนโยธา
     

ส่วนสวัสดิการสังคม

  »  แบบ ปย. 1 ส่วนสวัสดิการสังคม
  »  แบบ ปย. 2 ส่วนสวัสดิการสังคม
  »  แบบ ปย. 3 ส่วนสวัสดิการสังคม
  »  แบบติดตาม ปย. 3 ส่วนสวัสดิการสังคม
  »  แบบ ปม. ส่วนสวัสดิการสังคม
     

ส่วนสาธารณสุข

  »  แบบ ปย. 1 ส่วนสาธารณสุข
  »  แบบ ปย. 2 ส่วนสาธารณสุข
  »  แบบ ปย. 3 ส่วนสาธารณสุข
  »  แบบติดตาม ปย. 3 ส่วนสาธารณสุข
  »  แบบ ปม. ส่วนสาธารณสุข
     

สำนักปลัด

  »  แบบ ปย. 1 สำนักปลัด
  »  แบบ ปย. 2 สำนักปลัด
  »  แบบ ปย. 3 สำนักปลัด
  »  แบบติดตาม ปย. 3 สำนักปลัด
  »  แบบ ปม. สำนักปลัด