แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558 - 2562) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560)

 

 
  » ประกาศ อบต.กะฮาด เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  
  » บทที่ 1  
  » บทที่ 2  
  » บทที่ 3  
  » บทที่ 4  
  » บทที่ 5